• Home
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Elektronický obchod (dále jen „e-shop“) provozuje na webové adrese www.mysterypress.cz společnost Mystery Press s.r.o., se sídlem: Šafaříkova 370/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 03863344, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 239206 (dále jen „prodávající“).
Kontaktní e-mail prodávajícího: redakce@mysterypress.cz.

Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“ nebo „zákazník“) prostřednictvím e-shopu nebo jiným způsobem uvedeným dále v těchto obchodních podmínkách.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží popř. digitální obsah (společně dále jen „produkty“) od prodávajícího, jedná při objednávání produktů v rámci své podnikatelské činnosti.

Při prodeji zboží prostřednictvím objednávky provedené e-mailem je možné sjednat jiné podmínky, než jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách. V takovém případě mají tyto dohodnuté a odsouhlasené podmínky přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky ale nemohou měnit práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Kupující spolu s učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
Na základě registrace zákazníka provedené na e-shopu můžete přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu můžete provádět objednávání zboží (v těchto obchodních podmínkách jsou zbožím myšleny zejména tištěné knihy) a digitálního obsahu (kterým se rozumí zejména „e-booky“). Uživatelský účet dále umožňuje automatické doplňování vašich údajů v objednávkovém formuláři a poskytne Vám přehled Vaší nákupní historie. Objednávání zboží můžete provést také bez registrace přímo na webových stránkách e-shopu, e-booky je však možné objednat pouze přes uživatelský účet, který obsahuje také Vaši „knihovnu“ (veškeré Vámi objednané e-booky od prodávajícího zakoupené přes Váš uživatelský účet).

Při registraci na e-shopu a při objednávání zboží jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je nutné při jakékoliv jejich změně aktualizovat, aby Vám mohly být objednávky doručovány správně a včas.

Přístup k Vašemu uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Informace nezbytné k přístupu do svého uživatelského účtu si chraňte, prodávající nenese odpovědnost za případné vyzrazení a možné zneužití Vašeho účtu v souvislosti s tím, že Vy sami sdělíte své údaje jiným osobám.

V případě, že porušíte své povinnosti pramenící z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), může prodávající Váš uživatelský účet zrušit.

Vezměte prosím na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
E-shop obsahuje seznam produktů nabízených k prodeji, a to včetně uvedení cen. Ceny nabízených produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje produktů a ceny jsou v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje produktů umístěné na e-shopu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů.

E-shop (a tyto obchodní podmínky) uvádí také informace o podmínkách a nákladech spojených s balením a dodáním produktů.

Pro objednání zboží vyplňte objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
● objednávaném produktu (objednávaný produkt „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku e-shopu),
● způsobu úhrady kupní ceny produktu, údaje o požadovaném způsobu doručení produktu zboží a
● informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ . Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a takto odeslaná objednávka je považována za závaznou. Odesláním závazné objednávky se zavazujete k úhradě objednaného produktu, popř. nákladů na zvolený typ dopravy. Jakmile bude závazná objednávka doručena prodávajícímu, dochází automaticky k jejímu přijetí ze strany prodávajícího. Prodávající Vám neprodleně po obdržení objednávky zašle potvrzení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávkovém formuláři. Spolu s potvrzením dostanete také aktuální znění obchodních podmínek, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Objednávku je možné učinit také prostřednictvím e-mailu redakce@mysterypress.cz. V takové objednávce uvedete produkt, o který máte zájem, a prodávající se s Vámi individuálně dohodne, který způsob úhrady a forma doručení se v souvislosti s objednávkou použije.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním závazné objednávky (a jejím automatickým přijetím ze strany prodávajícího), ve výjimečných případech dodatečným potvrzením nebo individuální e-mailovou objednávkou.

Při nákupu na e-shopu souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí každý kupující sám.

Prodávající je oprávněn jednostranně zrušit již potvrzenou objednávku, nebude-li možné tuto vyřídit např. pro nedostupnost objednaného zboží. V případě, že prodávající již obdržel platbu, je prodávající povinen tuto platbu vrátit na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od zrušení objednávky. Prodávající je oprávněn odstoupit i prostředky na dálku, tj. prostřednictvím e-mailové komunikace.


4. CENY, MOŽNOSTI PLATBY A DOPRAVA / DORUČENÍ
Cenu produktů a náklady spojené s dodáním zboží můžete uhradit v českých korunách prodávajícímu následujícími způsoby:
● osobně při osobním odběru
● online bankovním převodem
● online platba kartou
● dobírkou – tato platba je zpoplatněna cenou 39 Kč

Způsoby a ceny dopravy zboží v rámci ČR:
● Česká Pošta – balík do ruky, 120 Kč
● PPL, 90 Kč
● Zásilkovna, 90 Kč
● osobní odběr (knihkupectví Mystery Press, Šafaříkova 370/11, Praha 2), zdarma

Způsob doručení e-booku:
E-book Vám bude zpřístupněn po uhrazení objednávky. Zpřístupněním se rozumí technické umožnění stažení e-booku přes internet prostřednictvím podporovaných zařízení a softwaru. Formáty, ve kterých je e-book možné stáhnout, jsou uvedeny vždy u příslušného e-booku na e-shopu. Zakoupený e-book bude také uložen do „knihovny“ ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že vybrané zboží není vhodné pro některý z výše uvedených způsobů dopravy (např. kvůli vysoké hmotnosti nebo rozměrům), nebude tento způsob dopravy v objednávce nabídnut a můžete tak volit vždy jen z aktuálních možných způsobů dopravy objednávaného zboží.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen u tohoto způsobu dodat objednané zboží před řádným a úplným uhrazením celé kupní ceny, vč. příp. dopravy.

Prodávající následně dodá kupujícímu zásilku. Daňový doklad bude přiložen k zásilce nebo zaslán kupujícímu na jeho e-mailovou adresu.

V případě, že si kupující zásilku nepřevezme a zboží je nutné ji doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že kupující nepřevezme zboží opakovaně, jeho objednávka bude stornována a prodávající je oprávněn náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši po kupujícím vymáhat.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
V souladu s ust. 1829 a násl. zák č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), máte právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byla učiněna závazná objednávka.

Odstoupení od kupní smlouvy musíte prodávajícímu prokazatelně doručit ve shora stanovené lhůtě, a to prostřednictvím některého z komunikačních kanálů prodávajícího (tzn. písemně na kontaktní adresu, telefonicky nebo e-mailem).

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

Odstoupíte-li od smlouvy, zašlete nebo předáte prodávajícímu zboží, které jste obdrželi, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od převzetí tohoto zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. V případě vracení zboží nesete veškerá rizika spojená s případným poškozením zboží či výběrem způsobu dopravy, přičemž není možné zasílat vracené zboží na dobírku.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ke stažení zde.

Adresa pro vrácení zboží poštou je: Mystery Press s.r.o., se sídlem: Šafaříkova 370/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Osobně lze zboží vrátit v knihkupectví Mystery Press, Šafaříkova 370/11, Praha 2.

V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek Vám vrátí prodávající kupní cenu nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na určený účet. Prodávající vrací cenu zboží včetně ceny nejlevnějšího způsobu dopravy zboží ke kupujícímu (bylo-li zvoleno doručení na dobírku, cenu dobírky prodávající nevrací). Cenu dopravy zboží vraceného zpět prodávajícímu hradí vždy kupující.

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, nepoškozené, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody odpovídající částce, o kterou bude muset ponížit prodejní cenu takto poškozeného zboží, pokud bude možné vrátit jej zpět do prodeje, popř. mu vznikne nárok na náhradu plné kupní ceny zboží, pokud charakter jeho poškození či opotřebení neumožní je vrátit zpět do prodeje. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě, že kupující při nákupu e-booku udělil souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a vzal tím na vědomí, že udělením souhlasu jeho právo odstoupit od kupní smlouvy k tomuto produktu zaniká, nemá v souladu s ust. § 1837 písm. l) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení kupní ceny. Pokud kupujícímu nebude e-book během 14 dnů od závazné objednávky a uhrazení kupní ceny i přes uvedený souhlas zpřístupněn, má právo na odstoupení od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek, jak je uvedeno výše.

V případě nesouhlasu bude kupujícímu e-book zpřístupněn po uplynutí uvedené 14 denní lhůty, pokud právo na odstoupení od smlouvy nevyužije.


6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
Případné reklamace se vždy budeme snažit vyřídit k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy – naše odpovědnost za vady včetně záruční odpovědnosti se řídí zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku.

Jako kupující jste povinen si zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, abyste zjistil(a) případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu.

Odpovídáme za to, že prodávané produkty jsou ve shodě s kupní smlouvou a bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaný produkt má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 12 měsíců (jednoho roku) ode dne převzetí produktu, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídáme za vady po převzetí věci v záruční době (záruka).

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží / zpřístupnění e-booku a trvá 24 měsíců, tj. 2 roky.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady zboží popř. na vady e-booku spočívají zejména v zpřístupnění neúplného nebo poškozeného digitálního obsahu, nemožnost propojení digitálního obsahu s určeným (kompatibilním) digitálním prostředím nebo zpřístupnění jiného než objednaného e-booku.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku popř. nesprávným skladováním.

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci e-mailem nebo písemně,
2) zboží zašlete jako doporučený balík (zboží vracené na dobírku nepřijmeme),
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaše jméno, příjmení, adresu a kontakt na Vás,
4) přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem e-shopu (např. potvrzení objednávky),
5) uveďte preferovaný způsob, jakým si přejete reklamaci vyřešit – odstranění vad / výměna produktu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy naším převzetí reklamovaného zboží.
Při vyřizování reklamace se budeme držet Vašich preferencí, pokud to bude možné. V případě nemožnosti splnění Vašeho požadavku na výměnu produktu (např. proto, že produkt už nebude dostupný nebo vady nebude možné odstranit) vyřešíme reklamaci dostupným a možným řešením.
Pokud nebude ani jeden z uvedených způsobů reklamace možný, můžete žádat slevu a v případě významné vady produktu i odstoupit od smlouvy.

Adresa pro vrácení zboží z důvodu reklamace je: Mystery Press s.r.o., se sídlem Šafaříkova 370/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2.


7. DORUČOVÁNÍ
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele), není-li v těchto obchodních podmínkách nebo kupní smlouvě stanoveno jinak. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty nebo korespondenční adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo vyplněnou v objednávkovém formuláři.
Zpráva je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Kupující nabývá vlastnictví / právo užití produktu zaplacením celé kupní ceny. Převzetím produktu se potom rozumí fyzické převzetí od dopravce (osobní vyzvednutí) zboží nebo zpřístupnění e-booku.

Přístup k digitálnímu obsahu (e-booku) je kupujícímu poskytována minimálně po dobu 3 let od nákupu příslušného digitálního obsahu (garantovaná doba). Po této době může být přístup ukončen bez předchozího upozornění a bez poskytnutí možnosti převzetí digitálního obsahu (má se za to, že si kupující, pokud o to měl zájem, již stáhl e-book do svého zařízení).

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, pozastavit nebo zrušit provozování e-shopu nebo jeho jednotlivých součástí. Prodávající nemá závazky vůči kupujícím v případě, že se rozhodne toto právo využít.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící e-shop (včetně fotografií nabízených produktů) jsou chráněny autorským právem a mají pouze informativní charakter. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop.

Kupující není oprávněn při využívání e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz e-shopu. E-shop je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních kupujících prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku užití e-shopu v rozporu s jeho určením.

Nabídka produktů může být kdykoliv změněna. Prodávající vyvine přiměřené úsilí, aby zajistil aktualizaci svého e-shopu. Poskytované informace a specifikace jsou však určeny pouze pro informaci kupujících a mohou být změněny bez předchozího oznámení. Fotografie zveřejněné na e-shopu bývají obvykle přesné, ale mohou mírně zkreslovat např. barvu.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu umístěného na webové stránce e-shopu.


10. POSTUP PRO ŘEŠENÍ SPORŮ A STÍŽNOSTÍ
Doporučujeme, abyste všechny případné stížnosti zasílali e-mailem na adresu redakce@mysterypress.cz. V případě, že se nepodaří stížnost vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát -oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, internetová adresa www.adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů online nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 2. 2023.